آشنایی با انواع روشهای ماشینکاری در صنعت  در عملیات ماشینکاری مقداری از قطعه اولیه برداشته می شود تا در نهایت قطعه نهایی صیقلی شود و مورد استفاده قرار بگیرد. ماشین کاری فلزات به معنی حذف مواد ناخواسته از یک قطعه به شکل براده است. در واقع در این